Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut
Kuva: KKI-ohjelma/Jiri Halttunen

Elintapaohjauksessa on todettu vaikuttaviksi sellaiset menetelmät, joihin sisältyy

 • Lähtötilanteen kartoitus: Selvitetään asiakkaan terveydentila, elämäntilanne, elintavat, voimavarat ja motivaatio.
 • Tiedonvaihto: Keskustellaan asiakkaan kanssa elintapojen vaikutuksista terveyteen ja asiakkaan elämään.
 • Tavoitteenasettelu: Asiakasta tuetaan yksilöllisen tavoitteen asettamisessa.
 • Suunnitelma: Asiakasta autetaan löytämään hänelle sopivia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Seuranta: Seurantakontakteja järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja asiakasta kannustetaan omaseurantaan.
 • Palaute: Asiakkaalle annetaan säännöllisesti kannustavaa palautetta.

Yhteistä vaikuttaville elintapaohjauksen menetelmille on ohjauksen yksilöllisyys ja räätälöinti asiakkaan lähtötilanteen ja tarpeiden mukaan.

Lisäksi on huolehdittava yhteistyöstä eri toimijoiden välillä, kirjaamisesta potilastietojärjestelmään ja elintapaohjausta toteuttavien ammattilaisten osaamisesta. (1,6)

Elintapaohjaus on kahden asiantuntijan, ohjaajan ja asiakkaan, välistä yhteistyötä, jossa pohditaan yhdessä erilaisia muutosvaihtoehtoja. Valmiit ohjeet, neuvot ja käskyt johtavat harvoin pysyviin elintapamuutoksiin. Elintapaohjauksessa kannattaakin käyttää ohjausmenetelmiä, jotka lisäävät asiakkaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. (7)

Vahvistat asiakkaan motivaatiota elintapamuutosten tekoon, kun

 • tuet asiakkaan uskoa omaan kykyynsä vaikuttaa omiin elintapoihinsa (minäpystyvyys)
 • autat asiakasta toimimaan hänen omien arvojensa mukaisesti (omakohtainen mielekkyys)
 • kunnioitat asiakkaan oikeutta tehdä päätöksiä omiin elintapoihinsa liittyen (autonomia)

Motivoitunutta asiakasta auttaa suunnitelman laatiminen ja aktiivinen omaseuranta

 • Mitä haluaisit muuttaa? Mitä olisit valmis muuttamaan tai kokeilemaan?
 • Miten, missä ja milloin elintapamuutosta tullaan kokeilemaan?
 • Miten elintapamuutoksen kokeilu onnistui?
 • Mitä elintapamuutoksen kokeilusta opittiin? (8)

Ongelmanratkaisumenetelmä auttaa asiakasta löytämään käytännön ratkaisuja elintapamuutosten tekoon ja ottamaan itse vastuun omista elintapamuutoksistaan. Elintapaohjauksen tavoitteena ei ole ratkaista kaikkia asiakkaan ongelmia, vaan auttaa asiakasta löytämään sellaisia toimintamalleja, joita hän voi hyödyntää elintapamuutosten teossa myös ohjauksen päätyttyä.

Ongelmanratkaisumenetelmä voidaan jakaa seuraaviin osiin:

 • Ongelman määrittely: Ohjaaja ja asiakas valitsevat käsiteltävän asian tai pulman
 • Tavoite: Mitä haluaisit muuttaa? Mitä olisit valmis kokeilemaan?
 • Vaihtoehtojen etsiminen: Asiakas keksii erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja käsiteltävään pulmaan. Ohjaaja voi tarvittaessa tarjota vaihtoehtoja, kun asiakas on esittänyt omansa.
 • Vaihtoehtojen arvioiminen ja valitseminen: Asiakas arvioi eri vaihtoehtoja ja valitsee niistä itselleen sopivimmat.
 • Suunnitelma kokeilua varten: Miten, missä ja milloin elintapamuutosta tullaan kokeilemaan?
 • Seuranta: Kokeilun toteutumisen seuraaminen: Miten elintapamuutoksen kokeilu onnistui? Mitä elintapamuutoksen kokeilusta opittiin? (7)

Mikäli asiakas kaipaa vahvistusta motivaatiolleen, osoittaa epävarmuutta elintapamuutoksen hyödyistä tai omista kyvyistään tehdä muutoksia, elintapaohjaus kannattaa toteuttaa motivoivan keskustelun -menetelmää hyödyntäen (1,6). Motivoivan keskustelun perusmenetelmiin kuuluvat avoimet kysymykset, reflektoiva keskustelu ja suunnitelman tekeminen (9). Tietopaketit motivoivasta keskustelusta ja ratkaisukeskeisestä työskentelytavoista:

Motivoivan haastattelun periaatteita hyödyntävän PARAS-mallin avulla voit tehdä vuorovaikutuksesta voimaannuttavampaa (10).

P = Positiivisuus
A = Aktiivinen kuuntelu
R = Reflektio
A = Avartavat kysymykset
S = Summa summarum

Alla olevalla videolla kerrotaan Helpompi tapa -korteista, joita voit käyttää ohjauksen tukena.