Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Jokaisen muistisairaan kohdalla on tavoitteena, että hän pystyy asumaan omassa kodissaan niin pitkään kuin se on turvallisuus huomioiden ​mahdollista. Omaishoitajan tai muun läheisen osallistuminen hoitoon on äärimmäisen tärkeässä roolissa kotona asumisen tukemisessa. ​

Kotona asumista tukee vahvasti myös hyvinvointialueen ja yksityisten hoivapalveluiden tarjoama apu (palvelutarpeen arvioinnin kautta), jotka auttaa sairastunutta ja ​läheistä pärjäämään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään:​

  • Kotihoito Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella
  • Ateriapalvelu
  • Turvapalvelu
  • Palveluliikenne
  • Siivouspalvelu
  • Vuorohoito (Lyhytaikaishoidon ja intervallijaksojen painotuksena on kuntouttava näkökulma. Jaksoja saa tarvittaessa tai säännöllisesti, joiden aikana myös omainen saa tarvittavan lepotauon.)
  • Päivätoiminta (Kuntouttavan päivätoiminnan tarkoituksena on sairastuneen kuntoutuminen ja toimintakyvyn säilyminen, mutta se tarjoaa myös lepotauon omaiselle ja ylipäätään tuo päiviin sisältöä). ​
  • Omaishoito ja perhehoito.

Asiakasohjaajat auttavat suunnittelemaan palvelupaketin arjen tukemiseksi, nettisivuilta löytyvät tarkemmat tiedot.

Tukipalvelut kotona asumisen tueksi

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tukipalvelut

Sairauden edetessä muistisairaan ja läheisen suhde vähitellen muuttuu. Läheisen oman jaksamisen ja hyvinvoinnin tukena voi olla mm. ikäihmisten perhehoito viikoittaisena ympärivuorokautisena vuorohoitona tai pitempiaikaisena asumisena. ​

Perhehoidolla tarkoitetaan hoidon ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa. Perhehoidon vahvuuksia ovat muun muassa pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja koti elinympäristönä. Perhehoidossa on mahdollista antaa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa, sillä ryhmäkoko on pieni ja hoitaja pysyy samana. Mahdollisuus osallistua perheen arkeen omien voimavarojen ja halun mukaan tukee toimintakykyä ja luo ikäihmiselle elämänlaatua.​

Perhehoitoa ei ole saatavilla alueella vielä kovinkaan paljon. Eri kunnissa ollaan kuitenkin asian suhteen eri vaiheissa. Tietoa saat oman alueesi ​asiakasohjausyksiköstä. ​

Kun pohditaan sitä, olisiko palveluasumiseen siirtyminen ajankohtaista, kannattaa ensisijaisesti keskustella asiasta muistihoitajan/muistikoordinaattorin, kotihoidon henkilöstön taikka omaishoidon asiakasohjaajan kanssa. Ikäihmisten palveluissa asiakasohjausyksiköistä saa tietoa ja tukea asiasta. ​

Kun hakeminen tulee ajankohtaiseksi, niin ensin tehdään toimintakyvyn kartoitus ja pohditaan, olisiko kotiin mahdollista lisätä tukea. Mikäli toimintakyvyn laskun syy jää epäselväksi, tehdään tarvittaessa lääketieteellisiä selvittelyitä. Muistisairauteen liittyviä erityisiä tilanteita, kuten käytösoireita, selvitetään ja pyritään lievittämään mahdollisia oireita ennen pysyviä ratkaisuja.

Akuuttien sairauksien ja esimerkiksi leikkauksien jälkeen annetaan riittävästi aikaa hoidolle ja kuntoutumiselle, ennen kuin voidaan tehdä päätös palveluasumiseen siirtymisestä. Oman kunnan Ikäihmisten palveluiden SAS-työryhmä tekee arvioinnin siitä, täyttyvätkö kriteerit palveluasumispaikan saamiselle eli onko tuen tarve arjen toiminnoissa suuri. Arvioinnissa käytetään RAI-arvioinnin työkaluja. ​

Sairauden edetessä kotona asuminen ei aina ole mahdollista tukienkaan turvin, vaan hoivakotiasumiseen siirtyminen tulee ajankohtaiseksi. Muutoksiin sopeutuminen voi olla sitä haasteellisempaa, mitä pidemmälle sairaus on edennyt, sillä sairastuneen voimavarat eivät aina riitä asian ymmärtämiseen.

Tutustuminen uuteen ympäristöön esimerkiksi päivätoiminnassa tai perhehoidon jaksottaishoidossa alentaa kynnystä pysyvään ympäristön muutokseen. Hoitavan läheisen jaksamisen mukaan jaksottaishoidon pituutta voidaan vähitellen lisätä. Eri asumisen vaihtoehtoja löytyy sekä kunnalliselta puolelta että yksityisiltä palveluntarjoajilta. ​

Palveluasuminen

Lievää tai keskivaikeaa muistisairautta sairastavan hoiva-asumisen kevein muoto on palveluasuminen, jossa yöaikainen turvapalvelu järjestetään usein yöpartion avulla. Asumispalveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. ​

Tehostettu palveluasuminen

Vaikeaan muistisairauteen edenneen hoiva-asumisen muoto on tehostettu palveluasuminen, joka on ympärivuorokautista. Muistisairas saa ympärivuorokautisen hoivan lisäksi samat palvelut kuin palveluasumisessa.​

Lisätietoja palveluasumisesta ja asiakasmaksuista saat oman kunnan nettisivuilta ja asiakasohjausyksiköistä!

Asumisen vaihtoehdot Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Ikäihmisten asumisen vaihtoehdot

Lisätietoa:

Muistava.fi

Sivustolta löytyy työkaluja, jotka ovat tarkoitettu tukemaan muistisairautta sairastavan henkilön asumistilanteen oikea-aikaista puheeksi ottoa ja asumisen suunnittelua. Työkaluja löytyy sairastuneille, läheisille ja ammattilaisille.​

Omaisena edelleen ry

Tietoa läheiselle, jonka omainen on lyhytaikais- tai tilapäishoidossa tai on muuttanut tai muuttamassa kodin ulkopuoliseen hoitoon.​