Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Asiakkaalle

Toimintakykysi arviointi on tärkeä osa tutkimuksia, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua ja seurantaa. Arvioinnilla pystytään seuraamaan esimerkiksi muutoksia päivittäisissä toiminnoissasi ja arjessa selviytymisessäsi. Toimintakykyä eli selviytymistä päivittäisessä elämässä voidaan arvioida useilla erilaisilla mittareilla ja ammattilaiset käyttävät alueella yleisesti ja yhteisesti sovittuja mittareita eri vaiheissa. ​

Mihin toimintakyvyn arviointia tarvitaan?​

1) Diagnoosivaiheessa mm. kognitiivisen (tiedonkäsittelyyn liittyvät taidot, kuten muistaminen ja havainnointi) ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnissa

2) Todetun muistisairauden vaikeusasteen määrittelyssä (lievä, keskivaikea ja vaikea)

3) Muistisairauden etenemisen seurannassa ja hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa sekä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa: havainnoinnit ja haastattelut mittaavat kognitiivista toimintakykyä tai päivittäisessä elämässä selviytymistä

4) Erilaisia tukitoimia, sosiaalisia etuuksia (mm. eläkettä saavan hoitotuki) ja hoitopaikkojen tarpeen arviointia varten.

Ammattilaiselle

Toimintakyvyn arviointi ja muistisairauden asteen arviointi on tärkeää hoidon ja kuntoutuksen suunnittelemiseksi sekä avun, palvelun ja tukien tarpeen suunnittelemiseksi, hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseksi ja tulevaisuuden suunnittelua ajatellen. ​

Useimmat mittarit löytyvät TOIMIA-tietokannasta

Mittareita

KOGNITIO:
MMSEMini-Mental State Examination (MMSE) on lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu ns. minitesti. Sen suorittaminen vie 10–15 minuuttia aikaa. MMSE on helppo ja vakiintunut yleiseen käyttöön sekä antaa helposti dokumentoitavan numeerisen arvon tulokseksi. Se soveltuu edenneen dementia-asteisen muistisairauden seulontaan ja seurantaan. Testi ei sovellu varhaisen tai lievän muistisairauden seulontaan. Tehtävät heijastavat kielellisiä kykyjä, orientaatiota, mieleen painamista ja palauttamista, tarkkaavaisuutta/ toiminnanohjausta, laskutaitoa ja hahmotuskykyä. Testi vaatii käytön opiskelun.
MoCaMontrealin kognitiivinen arviointi -seulontatesti (Montreal Cognitive Assessment, MoCA) on tarkoitettu erityisesti MCI-tasoisten häiriöiden tunnistamiseen perusterveydenhuollossa. Se koostuu sarjasta tehtäviä, joiden tekemiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia, ja pisteytys mahtuu yhdelle A4-sivulle. Tehtäväsarja on koottu kliinisen näkemyksen pohjalta ja mukaan on valittu sellaisia tehtäväalueita, jotka tavallisesti heikentyvät MCI:ssä. Tehtäväsarjaan kuuluu näönvaraista hahmottamista ja tiedonkäsittelyn ohjausta, nimeämistä, muistiin painamista ja viivästettyä palautusta, tarkkaavuuden ylläpitoa, kielellistä suoriutumista, käsitteiden muodostusta sekä orientaatiota arvioivia lyhyitä tehtäviä. Maksimipistemäärä MoCA:ssa on MMSE:n tapaan 30. MMSE ja MoCa pisteet eivät ole vertailukelpoisia. Moca-testin käyttö vaatii terveydenhuollon ammattilaisilta koulutuksen ja sertifioinnin.
CERAD(The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s disease –tehtäväsarja) CERAD-tehtäväsarjassa on 8 erillistä tehtävää, joiden avulla arvioidaan seuraavia toimintoja: sanojen mieleen painaminen, sanojen mielessä säilyttäminen, visuaalisen materiaalin muistissa säilyttäminen, kielelliset toiminnot, hahmottaminen, toiminnan suunnitelmallisuus ja joustavuus ja yleisarvio suoriutumisen heikentymisestä. Suomalainen asiantuntijaryhmä suosittaa, että CERAD-tehtäväsarjaa käytetään osana muistihäiriöpotilaiden tutkimusta myös perusterveydenhuollossa. Sen suorittaminen vie vain 20–30 minuuttia, ja sen käyttö on helposti opittavissa. Tekeminen vaatii koulutuksen ja erillisen materiaalin hankkimisen.
TRAIL MAKING TEST (TMT A ja B)Menetelmän ideana on, että testattava henkilö/potilas yhdistää mahdollisimman nopeasti viivalla joukon A4-arkille piirrettyjä numeroituja ympyröitä (TMT-A) numerojärjestyksessä ja kynää välillä nostamatta. Myös testin B-osassa (TMT-B) on numeroituja ympyröitä, mutta niiden lisäksi on myös ympyröitä, joissa on kirjaimia. Tässä testissä potilaan tulee yhdistää viivalla vuorotellen numeroita ja kirjaimia numero- ja aakkosjärjestyksessä. Sekä TMT-A että TMT-B vaativat visuaalista havainto- ja erotuskykyä, mutta testin varsinainen tarkoitus on huomiokyvyn ja psykomotorisen nopeuden testaus. TMT-B asettaa potilaalle suurempia kognitiivisia vaatimuksia kuin A-osa. Kahden samanaikaisen tehtävän (numero- ja aakkosjärjestys) johdonmukainen suoritus edellyttää hyvää toiminnan ohjausta. Potilaan toiminnan ohjauksesta saadaan täsmällisempää tietoa erottamalla visuaalis-motorinen toiminta vähentämällä A-osan tulos B-osan tuloksesta. Testikaavakkeesta löytyy pisteytysohjeet.
TOIMINTAKYKY:
PADL(Physical activities of daily living) päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen: peseytyminen, pukeutuminen, WCssä käynti, nouseminen/laskeutuminen, pidätyskyky, syöminen. Hyvä mittari keskivaikeassa ja vaikeassa muistisairaudessa. Lievässä muistisairaudessa se on liian karkea havainnoimaan muutoksia.
IADL(Instrumental activities of daily living) mittaa suoriutumista välineellisistä päivittäistoiminnoista. Niillä tarkoitetaan puhelimen käyttöä, kaupassa käyntiä, ruoan valmistusta, taloustöitä, pyykin pesua, liikkumista kulkuvälineillä, rahojen käsittelyä ja lääkkeistä huolehtimista. Mittari antaa käsityksen kognitiivisten kykyjen vaurion asteesta. Kyvyt eivät riipu henkilön koulutuksesta tai sukupuolesta. Hyvä mittari keskivaikeassa ja vaikeassa muistisairaudessa. Lievässä muistisairaudessa se on liian karkea havainnoimaan muutoksia.
CDRCDR (Clinical Dementia Rating) on luokitus älyllisen toimintakyvyn häiriön ja sairauden asteen arviointiin. CDR-testi perustuu omaisen ja potilaan haastatteluun sekä kliiniseen arviointiin. Hyvä mittari lievän muistisairauden seurannassa.
GDS/FASTGlobal Deterioration Scale (GDS) /Functional Assessment Staging (FAST) Alzheimerin taudin kliinisten oireiden etenemistä kuvaava arviointiasteikko. Global Deterioration Scale (GDS) -asteikkoa käytettäessä Alzheimerin taudin vaikeusastetta arvioidaan tiettyjen tyypillisten piirteiden esiintymisen tai puuttumisen perusteella. Alkuperäisen GDS-asteikon tarkkuutta on parannettu lisäten FAST-asteikon (= Functional Assessment and Staging) tarkennukset vaikean ja hyvin vaikean sairauden asteen arviointiin. Hyvä mittari lievän muistisairauden seurannassa.
ADCS-ADLADCS-ADL-haastattelun tarkoituksena on selvittää tutkittavan todellista suoriutumista viimeksi kuluneen neljän viikon aikana (hyvin harvoin tapahtuvista asioista 2–3 viimeisen kuukauden aikana). Haastateltavan pitää olla henkilö, joka tuntee tutkittavan hyvin. Hyvä mittari lievän muistisairauden seurannassa.
RAIRAI (Resident Assessment Instrument) RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Tunnistaa lievän muistisairauden vaiheessa ja käytetään lisäksi toimintakyvyn ja voinnin muutosten arviointiin.
RAVITSEMUSTILA: ​
BMIBMI painoindeksi(paino jaetaan pituuden neliöllä)
MNA-sf(Mini Nutritional Assessment) on mittari yli 65-vuotiaiden ihmisten ravitsemustilan arviointiin. Validoitu testi, joka on laajalti käytössä ja se soveltuu sekä laitoksissa että kotona asuvien henkilöiden ravitsemustilan arviointiin. Testin tulos jaottelee henkilöt ali- tai virheravittuihin, ali- tai virheravitsemuksen riskissä oleviin sekä niihin, joilla ravitsemustila on hyvä.
kalkki- ja d-vitamiinikartoitus
MIELIALA:
GDS 15(Geriatric Depression Scale) Geriatrinen depressioasteikko on hyvä ja nopea testi käytettäväksi masennustilan diagnosoinnin apuna perusterveydenhuollossa.
NPINeuropsykiatrinen haastattelu on kehitetty Alzheimerin tautiin ja muihin degeneratiivisiin aivosairauksiin liittyvien käytösoireiden ja psykopatologian tunnistamiseen.
CMAI Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikkoCohen-Mansfieldin levottomuusasteikko (CMAI) kehitettiin alunperin hoivakotien asukkaiden levottomuusoireiden esiintymistiheyden arvioimista varten. Tutkimuskäyttöön kehitettyä mittaria on myöhemmin sovellettu kliinisessä työssä. Asteikon voi täyttää joko asukkaan/potilaan omahoitaja/omainen tai muu henkilö haastateltuaan omahoitajaa/omaista.
FYYSISEN SUORITUSKYVYN TESTISTÖ: ​
SPPBShort Physical Performance Battery Testistö koostuu kolmesta osasta, joiden avulla saadaan tietoa testattavan tasapainon hallinnasta seisten, kävelystä ja alaraajojen lihasvoimasta.
TUG(Timed ” up and go”) -testi on kehitetty iäkkäiden henkilöiden liikkumiskyvyn ja tasapainon arviointiin. Suoritus edellyttää lihasvoimaa, tasapainoa, nivelten liikkuvuutta, koordinaatiota ja näkökykyä sekä näitä tuottavien ja säätelevien järjestelmien yhteistoimintaa. Testin suoritus: Nousu tuolilta, kävely 3 metriä, käännös ja paluu takaisin tuolille istumaan. Yli 10 s tulos poikkeava.
GERASTENIA: ​
Clinical frailty scale ​Asteikko gerastenian kliiniseen arviointiin . Arvioinnissa huomioidaan sairaudet, toimintakyky ja kognitio. Kliinisen gerastenia asteikon ryhmien 1-3 iäkkäät ovat hyväkuntoisia ja hyötynevät samanlaisista sairauksia ehkäisevistä toimista , hoidosta ja toimenpiteistä kuin nuoremmat. Ryhmiin 4-6 kuuluu potilaita haavoittuvista kohtalaisen hauraisiin. Ryhmiin 7-9 kuuluvat potilaat vaikeasti hauraista kuolemansairaisiin.
KIPU:
PAINAD-mittari(Pain Assessment in Advanced Dementia Scale) on kehitetty avuksi nimenomaan pitkälle edennyttä dementiaa sairastavien kivun arviointiin ja se soveltuu erityisesti puhekykynsä jo menettäneiden potilaiden kivun arviointiin. – Mittaustulos perustuu kipua kokevan käyttäytymisen arviointiin. –Arviointi suoritetaan havainnoimalla potilasta noin 5 minuutin ajan.
SEKAVUUS: ​
4ATNeljän A:n testi (Alertness, Abbreviated mental test, Attention and Acute change or fluctuation in mental status, 1–3 pistettä viittaa mahdolliseen kognitiiviseen häiriöön, 4 tai enemmän akuuttiin sekavuustilaan)
CAM(Confusion Assessment Method) on työkalu sairaiden vanhusten deliriumin eli sekavuusoireyhtymän tunnistamiseen
MOTYB(Months of the Year Backwards) tarkkaavaisuuden häiriön tunnistamisen kuukaudet takaperin- testi

Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointi ja seuranta​ MIKE -työväline.

Kotona asuvien lievää ja keskivaikeaa muistisairautta sairastavien ihmisten koetun elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin ja seurantaan. Työväline käy sekä työikäisten että ikääntyneiden arviointiin.