Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Asiakas

Lääkehoidon aloituksen jälkeen lääkehoitosi seuranta kuuluu olennaisena osana hyvään hoitoon. Lääkevasteen arviointia tekee sekä lääkäri, että muistihoitaja seurantakäynneillä.

Lue lääkehoidon aloitus kohdasta käytännön neuvoja lääkehoidon toteutukseen liittyen!

Monilääkitys lisää riskiä lääkkeiden yhteisvaikutuksille ja lääkehaitoille. Ikääntyessä elimistössä tapahtuu ikääntymismuutoksia, minkä johdosta aikaisemmin sopinut lääke voikin aiheuttaa haittoja. Lääkitysturvallisuus voi myös vaarantua esimerkiksi lääkkeiden säilyttämisen tai ottamisen aikana.

Omien lääkehoidon ongelmien tunnistamiseksi voit käyttää siihen kehitettyä itsearviointimittaria. LOTTA-tarkistuslistan avulla voit omatoimisesti tai yhdessä läheisen kanssa selvittää mahdollisia lääkehoitoon liittyviä riskejäsi. Yleisesti lääkehoidon arviointia kannattaa tehdä, jos on paljon lääkkeitä käytössä, arvelee lääkityksen aiheuttavan haittoja tai jos lääkityksessä tapahtuu muutoksia. Lääkehoidon arviointia tekee usein lääkäri, mutta myös paikallisen apteekin kautta lääkehoidon arviointia voidaan tehdä.

Lisätietoa turvallisesta lääkehoidosta

Apua lääkehoidon toteuttamiseen

Apua lääkehoidon toteuttamiseen saat myös apteekista, josta voit halutessasi pyytää annosjakelun käyttöönottoa. Apteekin kautta sinun on mahdollista saada myös lääkehoidon arviointia. Ota yhteys paikalliseen apteekkiin, josta haluat lisätietoa!

Ammattilaiselle

Lääkehoidon aloituksen jälkeen lääkehoidon vasteen ja muun lääkityksen seuranta on keskeistä.

 • Lääkehoidon vaste arvioidaan 6 kk kuluttua​
 • Lääkehoitovaste arvioidaan arvioimalla yleisvointi, oireet, kognitio. Läheisten haastattelu on tärkeää. Mittareina kannattaa käyttää MMSE, PADL/IADL. Lievää AT:tä potevan MMSE-testissä saama tulos huononee vuosittain ilman lääkehoitoa 1–3 pistettä ja keskivaikeaa AT:tä potevan 3–6 pistettä ​
 • Jatkossa lääkehoidon seuranta on hyvä toteuttaa vähintään kerran vuodessa/ Lääkärin seuranta ​
 • Mikäli lääkitys on aloitettu AKE ryhmän lääkkeellä, niin jokaisella seurantakäynnillä on syytä harkita memantiinin kombinoimista lääkitykseen, viimeistään sairauden keskivaikeassa vaiheessa ​
 • Seurantaa on tihennettävä, jos hoidossa on ongelmia (haittavaikutukset, nopeasti etenevä tiedonkäsittelyn tai omatoimisuuden heikkeneminen tai vaikeutuvat käytösoireet)
 • Lääkettä vaihdetaan, jos potilaan tila heikkenee nopeasti hoidosta huolimatta. Vaihdon yhteydessä lääkityksessä ei tarvitse pitää taukoa
 • Lääkehoidossa ei tule pitää yli 6 viikon pituisia taukoja, koska vaste saattaa heikentyä pysyvästi pitkän tauon jälkeen ​
 • Lääkehoidon toteutuksessa tulee huomioida niiden käyttöön liittyvät mahdolliset haittaoireet​

 • Lääkehoidon valvonta ei onnistu, potilaalla ilmenee vaikeita haittavaikutuksia tai vaikeassa muistisairaudessa lääkityksellä ei enää ole saavutettavissa hyötyä toimintakyvyn tai käytösoireiden osalta
 • Jos pohditaan, onko lääkehoidosta enää hyötyä, niin voidaan epäselvissä tilanteissa kokeilla enintään 3 viikon lääkitystaukoa, koska tilan mahdollinen heikkeneminen tulee jo tässä ajassa esiin
 • Osalla potilaista muistisairauslääkityksen äkillinen lopettaminen voi johtaa oireiden nopeaan pahenemiseen ja vaikeiden käytösoireiden ilmaantumiseen. Tällöin lääkehoito aloitetaan uudelleen
 • Muistisairauden edetessä ja asumispalveluyksikköön siirryttäessä lääkitystä jatketaan edelleen, mikäli siitä ei ole haittavaikutuksia ​

 • Tauota AKE lääke (donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini), jos sepelvaltimotautikohtaus, bradykardia, ulkus tai muu GI vuotoepäily, COPD paheneminen/vaikea astma. Harkitse AKE taukoa myös, kun muu akuutti tilanne kuten sepsis (ulkus-riskin vuoksi). Memantin tauotus, jos akuutti munuaisten vajaatoimina (gfr laskee alle 30 nopeasti)​
 • Lääkehoidon uudelleen aloitusta akuuttitilanteen mentyä ohi on syytä harkita, kirjaus tekstiin ​
 • Lääkehoidosta, käytösoireesta ja akuutista sekavuudesta (Akuutti sairaus/ päivystys/ AMMATTILAISILLE) voi konsultoida geriatria (puhelin- tai paperikonsultaatio)

Tiedä ja toimi -kortit tukevat ikäihmisten lääkitysturvallisuutta

Käytä Tiedä ja toimi -kortteja työkaluna iäkkäiden henkilöiden ja heidän läheistensä neuvonnassa.

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista (LOTTA)

Listaa voi hyödyntää myös ammattilaiset potilaan lääkehoidon onnistumisen selvittämisessä.